Banner Ro_historic building

България

В поддкрепа на ефективен и активен пазар в строителния сектор

През 2012 г. BPIE, проведе проучване, с което предложи национална дефиниция за почти нулево-енергийна сграда за България и пътна карта за нейното въвеждане до 2020 г. Това изследване бе основано на задълбочен анализ на изходните условия в страната, изграждане на база от данни за сградния фонд и преглед на националната политика и нормативната база в областта. Дефиницията за почти нулево-енергийна сграда бе разработена и предложена с оглед на съществуващите строителни практики, местния климат, покупателната способност на населението и оценка на икономическата рентабилност при различните възможности за подобряване на енергийните характеристики на основните типове сгради. Заедно с това, проучването предложи политически препоръки и пътна карта за подобряване на нормативната уредба, сертифициране на сградите, въвеждане на програми за подпомагане, изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността, научно-изследователска дейност и интегриране на мерките по отношение на сградния фонд в по-широката област на енергийната и социалната политика.

Отчитайки потенциала за промяна и развитие в България, BPIE продължава дейността си в страната и полага усилия да изгради нови партньорства със заинтересованите страни, за да подпомогне прилагането и ускоряването на амбициозни политики в областта на енергийната ефективност в сградите.

В момента, BPIE изпълнява нов проект в България с дългосрочната цел да стимулира ефективен и активен пазар в сградния сектор като резултат от задълбочена и всеобхватна политика за обновяване на жилищните сгради. В рамките на този проект се разработват:

  • Анализ на българския жилищен сграден фонд и свързания с него потенциал за намяляване на енергийното потребление;
  • Анализ на възможностите за инвестиции при различните типове сгради, като се отчитат инвестиционните бариери и транзакционните разходи;
  • Предложение за схема за финансово подпомагане на сградните обновявания.

BPIE 2016 анализУСКОРЯВАНЕ НА ОБНОВЯВАНЕТО НА СГРАДНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ

За повече информация можете да се свържете с Дан Станиашек, старши консултант в BPIE, на адрес dan.staniaszek[at]bpie.eu.

Share: